Takuuehdot Tulisijat | Tulikivi Oyj

Tulikivi Garantivillkor

 

 

Garantivillkor – Eldstads
Från 1 oktober 2023

 

Tulikivi följer i sin verksamhet de konsumentskydds- och produktansvarslagar som gäller på marknaden. 

Dessutom ger Tulikivi fem (5) års garanti på eldstadsprodukter som säljs under varumärket Tulikivi, förutsatt att kunden fyller i det elektroniska garantikortet på Tulikivis webbplats https://warm.tulikivi.fi/sv-fi/garantiregistrering-registrera-din-tulikivi-eldstad .
•    Eldstäder av täljsten Karelia, Jero och Klassisk
•    Keramiska eldstäder Kermansavi
•    Stenkomponenter till brasugnar med varmluftscirkulation Pielinen samt kaminer

Utan registrering gäller garantin i två (2) år.

Tilläggsgarantin på tre (3) år som Tulikivi beviljar omfattar emellertid inte följande produkter och delar: 
•    Eldstadens luckor, glas, tätningar och alla relaterade konstruktioner
•    Eldstadens metalldelar och elektriska och elektroniska delar
•    Paneler i eldstäder och ugnar
•    Tulikivi Green-tillbehör (bl.a. elektriska motstånd, styr- och mätsystem)
•    Rökgasfläkt
•    Bastuugnar (vedeldade ugnar, elektriska bastuaggregat samt regler- och styrsystem för dem)

Tulikivi beviljar en begränsad garanti på ett (1) år på följande produkter och deras delar.
•    Metallkomponenter, luckglas, tätningar, eldstadspaneler samt roster till brasugnar med varmluftscirkulation samt kaminer.
•    En förutsättning för ovan nämnda garantivillkor är att produkten har använts i enlighet med anvisningarna.

Cooking-produkterna omfattas inte av garantin. 

Garantikortet ska fyllas i omedelbart efter att produkten har installerats.

Garantin täcker bara eldstäder som är monterade i Finland. Garantin förutsätter att eldstaden är monterad enligt givna anvisningar och myndighetsbestämmelser samt att produkten har använts enligt Tulikivis instruktioner. Garantin börjar gälla för kunden från och med dagen för monteringen av stommen. Garantin omfattar kvalitets- och funktionsgaranti. Om produkten flyttas till ett annat ställe efter den första monteringen förfaller garantin.

Reparationer under garantitiden förlänger inte den garanti som produkten beviljats.

När det gäller lättugnar förutsätter garantin att monteringen har utförts enligt alla utfärdade anvisningar och föreskrifter samt att bruksanvisningen har iakttagits.

 
Servicetjänst (avgiftsbelagd)

Tulikivi beviljar två (2) års garanti för stendelar och tillbehör som sålts via servicetjänsten
•    Eldstadens stendelar
•    Eldstadens luckor, glas, tätningar och alla relaterade konstruktioner
•    Eldstadens metalldelar och elektriska och elektroniska delar
•    Paneler i eldstäder och ugnar
•    Tulikivi Green-tillbehör (bl.a. elektriska motstånd, styr- och mätsystem)

Kvalitetsgaranti
Kvalitetsgarantin ersätter sådana fel som på grund av fel i råmaterial eller tillverkning uppstår eller upptäcks under garantitiden. Garantin omfattar inte de färgvariationer, ringmönster och hårfina sprickor eller sprickor i beläggningen som förekommer naturligt i natursten och som inte påverkar eldstadens säkerhet eller funktion. Garantin omfattar inte färgförändringar som uppstått i frästa ytor i närheten av keramiska eldstäders eldstadsluckor. Garantin täcker inte heller normalt slitage, felaktigt bruk eller missfärgning av ytor som uppstår vid normalt bruk. Garantin omfattar inte smärre sprickor som kan förekomma i keramiska produkters murbruksytor, kakelfogar eller inre delar och som inte påverkar eldstadens säkerhet eller funktion. Sådana små estetiska skador kan undvikas genom att man följer anvisningarna och alltid börjar med att värma upp ugnen försiktigt. Den här typen av skador kan uppstå om man hettar upp eldstaden för mycket. Kvalitetsgarantin omfattar inte naturliga färgskiftningar av helstensplattor eller enskilda färgfläckar, som skiljer sig från huvudfärgen av plattan och som fyller kvalitetskrav av produktion. Färgskiftningar kan förekomma i helstensplattor av naturmaterial.

Funktionsgaranti
Tulikivi garanterar att en produkt som monteras och används enligt anvisningarna fungerar som den ska. Funktionsgaranti ges bara på de Tulikivi-eldstäder i täljsten och keramiska material samt brasugnar och kaminer med luftcirkulations som är monterade av en auktoriserad Tulikivi-ugnsmästare. Murningsföretaget som monterat eldstaden ansvarar för monteringsbrister. Om monteringen görs av någon annan än en auktoriserad Tulikivi-ugnsmästare ges ingen funktionsgaranti på produkten. Ett villkor för funktionsgarantin är att den rökkanal som eldstaden är kopplad till uppfyller fabrikens krav. Ett ytterligare villkor för funktionsgarantin är att rummet där eldstaden finns inte har betydande undertryck och att man har sett till att eldstaden får tillräcklig förbränningsluft. Tulikivi-ugnsmästaren ansvarar för eventuella fel vid montering eller kopplingar vid elmotståndsserier vad gäller eldstaden. Funktionsgarantin täcker inte de fel som Tulikivi-ugnsmästaren ansvarar för. Om sådana fel upptäcks ska kunden ta kontakt med den Tulikivi-ugnsmästare som utfört monteringen eller kopplingen.


Begränsningar av garantiansvar
Tulikivi ansvarar för fel i produkterna enligt konsument-skyddslagens föreskrifter om felansvar, när kunden är en sådan konsument som avses i konsumentskyddslagen.

Kunden måste meddela säljaren om eventuella produktfel inom en rimlig tid efter att felet upptäckts. För att säkerställa en snabb utredning av felsituationer rekommenderar Tulikivi att kunden anmäler felet omedelbart efter att felet upptäckts.

För helstensplattor är naturliga färgskiftningar karakteristiska. Natursten har karakteristiska färgskiftningar och ringmönster, och dessa ses inte som fel i produkten. Inte heller hårfina sprickor samt sprickor på beläggningen, som inte påverkar eldstadens säkerhet eller funktion betraktas som fel. Murbruksyta tillverkas individuellt för hand. Ytans kvalitet, liksom kvalitet av andra eldstadens ytor (natursten, plattor, fogar osv.) ska bedömas med ett betraktningsavstånd om två meter. Ytor har variationer på grund av materialet.

Tulikivi ansvarar inte för fel eller skador som orsakas av montering eller användning som strider mot tillverkarens instruktioner eller som beror på försummelse av underhåll eller placering av produkten i ett utrymme där förhållandena inte motsvarar rekommendationen. Tulikivi ansvarar för indirekt skada endast om skadan har orsakats av Tulikivis oaktsamhet.

För monteringens kvalitet och eventuella monteringsfel ansvarar den Tulikivi-ugnsmästare som utfört monteringen. 
Under ett (1) års begränsad garanti ersätter Tulikivi den trasiga delen med en ny, men garantin täcker inte installations-kostnader. En ny del förlänger inte garantin.

Leverans av värmelagrande ugnar utan montering
Vissa av de täljstensbrasugnar och keramiska brasugnar som säljs under varumärket Tulikivi levereras utan montering. För dessa ugnar ges ingen funktionsgaranti. Se punkten Funktionsgaranti. För de produkter som säljs utan montering börjar garantin gälla från och med leveransdagen. Tulikivi ansvarar varken för monteringsfel som begåtts av en utomstående montör eller för materialskador som orsakats av felaktig montering. Vi rekommenderar att alla värmelagrande brasugnar alltid monteras av en Tulikivi-ugnsmästare. 

Felanmälan 
Fel som omfattas av garantin ska anmälas omedelbart efter att man upptäckt dem, men senast efter 14 dygn. Vid felanmälan ska eldstadens serienummer eller ordernummer alltid anges. Garantin täcker inte fel som inte anmäls till Tulikivi inom garantiperioden. Eldstaden får inte användas innan felet är reparerat eller Tulikivi gett tillstånd till användning av den.

Om det anmälda felet inte beror på Tulikivis produkt eller en Tulikivi-ugnmästares felaktiga montering av en eldstad, utan till exempel på att luftväxlingen är justerad på fel sätt, bör kunden ersätta ugnsmästaren för kostnaderna för ett eventuellt onödigt besök enligt fakturan från Tulikivi.

Enligt den finska konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att inom skälig tid från köpetidpunkten åberopa fel som varan haft vid köpetidpunkten (Konsumentskyddslag 5 kap. 16 §).

Force majeure
Säljaren befrias från att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet när utförandet av dessa förhindras av ett hinder utanför säljarens kontroll, vars följder säljaren skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit utan orimliga merkostnader.

Sådana hinder omfattar bland annat brand, naturfenomen, strejk, lockout, krig, avbrott i kollektivtrafik eller energidistribution, skada på produktionsutrustning och myndighetsåtgärder gällande begränsning av import eller export eller betydande materialbrist som av en väsentlig orsak utanför partens kontroll förhindrar eller på ett orimligt sätt försvårar uppfyllandet av avtalet (orsakar oskälig förlust av tid eller kostnader). En försening av en av säljaren
anlitad underleverantör är en befrielsegrund, om den beror på orsaker som liknar dem som anges ovan som hinder för säljaren och underentreprenad inte kan utföras någon annanstans utan oskälig tids- eller kostnadsförlust.

Säljaren ska omedelbart meddela köparen om uppkomsten av force majeure och dess inverkan på uppfyllandet skyldigheterna i avtalet, samt att hindret upphör, varefter parterna kommer överens om en ny leverans.

Teknisk rådgivning
Du kan kontakta vår tekniska kundtjänst för täljstensprodukter och keramiska produkter i alla rådgivnings- och garantiärenden tfn 0403 063 002 eller e-post tekninen.palvelu@tulikivi.fi och bastuprodukter tfn 0403 063 005 eller e-post tulikivi@tulikivi.fi

Kunden kan fylla i produktgarantiblanketten på Tulikivis webbplats https://warm.tulikivi.fi/tuotetakuu-takat-kiukaat.

Uppvärmningsyta
De produktspecifika uppvärmningsytorna som anges ska anses som riktvärden. Med upp-värmningsyta avses ett enhet-ligt rum som uppfyller dagens krav på isolering och husteknik. 

Tekniska ändringar
På grund av Tulikivis kontinuerliga produktutveckling förbehåller sig Tulikivi rätten till förändringar.

Ytterligare information
Du kan alltid kontakta Tulikivis ugnsförsäljare om du har frågor som gäller leverans, montering eller garantier. 

Som konsument har du alltid (bland annat) de rättigheter som föreskrivs i konsument- och produktsäkerhetslagstiftningen, och garantin begränsar inte dessa rättigheter.