Takuuehdot Tulisijat | Tulikivi Oyj

Tulikivi Takuuehdot

 

 

Takuuehdot – Tulisijat
1.10.2023 alkaen

 

Tulikivi noudattaa toiminnassaan markkina-alueen kuluttajansuoja- ja tuotevastuulakeja.

Tulikivi myöntää Tulikivi tuotemerkillä myytäville tulisijoille viiden (5) vuoden rajoitetun takuun edellyttäen, että asiakas täyttää sähköisen takuukortin Tulikiven kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/owner seuraavasti:
• Vuolukivitulisijat Karelia, Jero ja Klassikot
• Keraamiset tulisijat Kermansavi
• Kiertoilmatakkojen Pielinen sekä kamiinojen kiviosat

Ilman rekisteröintiä takuuaika on kaksi (2) vuotta.

Alla olevat tuotteet ovat Tulikiven myöntämän kolmen (3) vuoden lisätakuun ulkopuolella.
• Tulisijojen luukut, lasit, tiivisteet ja kaikki niiden rakenteet
• Tulisijojen metalli-, sähkö- ja elektroniikkaosat
• Tulipesien ja haudutusuunien paneelit
• Tulikivi Green lisätuotteet (mm. sähkövastukset, ohjaus- ja mittausjärjestelmät)
• Savukaasuimurit
• Kiukaat (puukiukaat, sähkökiukaat sekä näiden säätö- ja ohjauslaitteet)

Tulikivi myöntää rajoitetun vuoden (1) takuun seuraaville tuotteille ja niiden osille
• Kiertoilmatakkojen ja kamiinoiden metalliosat, luukun lasit, tiivisteet, tulipesäpaneelit sekä arinat
• Edellä mainittujen takuuehtojen edellytyksenä on, että tuotetta on käytetty ohjeiden mukaisesti.

Cooking tuotteet ovat takuun ulkopuolella.

Takuukortti tulee täyttää viipymättä tuotteen asennuksen jälkeen.

Takuu kattaa vain Suomeen asennetut tulisijat. Takuu edellyttää, että tulisija on asennettu annettujen ohjeiden sekä viranomaismääräysten mukaisesti ja tuotetta on käytetty Tulikiven antamien ohjeiden mukaisesti. Takuu tulee voimaan asiakkaalle tulisijan rungon asennuspäivästä alkaen. Takuu muodostuu laatu- ja toimintatakuusta. Jos tuotteen sijaintipaikkaa muutetaan ensiasennuksen jälkeen, takuu raukeaa.

Takuuaikana tehdyt korjaukset eivät jatka tuotteelle myönnettyä takuuaikaa.

Kiertoilmatakkojen ja kamiinoiden osalta takuu edellyttää, että asennus on tehty kaikkien annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä käyttöohjeita on noudatettu.

Huoltopalvelu (maksullinen)

Tulikivi myöntää kahden (2) vuoden takuun huoltopalvelun kautta myydyille kiviosille ja tarvikkeille
• Tulisijan kiviosat
• Tulisijojen luukut, lasit, tiivisteet ja kaikki niiden rakenteet
• Tulisijojen metalli-, sähkö- ja elektroniikkaosat
• Tulipesien ja haudutusuunien paneelit
• Tulikivi Green lisätuotteet (mm. sähkövastukset, ohjaus- ja mittausjärjestelmät)

Laatutakuu
Laatutakuu korvaa takuuaikana esiin tulleet, raaka-aineista tai valmistusvirheistä johtuvat viat veloituksetta. Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia värivaihteluja, lustoisuutta, vähäisiä hiushalkeamia sekä pinnoitteessa olevia halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Takuun piiriin ei kuulu keraamisten tulisijojen tulipesän luukun läheisyydessä hierrettyyn pintaan syntyneet värimuutokset. Takuu ei myöskään kata normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja, eikä pintojen värjäymiä. Takuu ei kata keraamisten tuotteiden laastipinnoissa, kaakelisaumoissa tai sisäosissa esiintyviä vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Nämä vähäiset esteettiset haitat voitte varmimmin välttää suorittamalla alkulämmityksen varoen, ohjeiden mukaan. Edellä mainittuja haittoja saattaa syntyä, jos tulisijaa lämmitetään liikaa. Laatutakuun piiriin eivät kuulu täyskivilaattojen luontaiset värivaihtelut sekä tuotannon laatu-vaatimukset täyttävät yksittäiset pääväristä poikkeavat väripilkut. Luonnon materiaalista tehdyissä täyskivilaatoissa sävyerot ovat mahdollisia.

Toimintatakuu
Tulikivi takaa asennusohjeiden mukaisesti asennetun ja käyttöohjeiden mukaan käytetyn tuotteen toiminnan. Toimintatakuu annetaan vain niille Tulikivi vuolukivi ja keraamisille tulisijoille sekä kiertoilmatakoille ja kamiinoille, jotka on asentanut valtuutettu Tulikivi-uunimestari. Asennusvirheistä vastaa asennuksen suorittanut muurausyritys. Mikäli asennuksen suorittaa joku muu kuin valtuutettu Tulikivi-uunimestari, tuotteelle ei anneta toimintatakuuta. Toimintatakuun ehtona on, että savuhormi, johon tulisija on liitetty, täyttää tehtaan asettamat vaatimukset. Toimintatakuun ehtona on myös se, että huonetilassa, jossa tulisija sijaitsee, ei ole merkittävää alipainetta sekä tulisijan riittävästä palamisilman saannista on huolehdittu. Sähkövastussarjojen mahdollisista asennus- tai kytkentävirheistä tulisijan osalta vastaa Tulikivi-uunimestari. Toimintatakuu ei kata Tulikivi-uunimestarin tai LVI-asentajan vastuulle kuuluvia virheitä ja tällaisten virheiden osalta asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asennuksen tai kytkennän tehneeseen Tulikivi-uunimestariin tai LVI-asentajaan.

Takuuvastuun rajoitukset
Tulikivi vastaa tuotteissa olevista virheistä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten mukaisesti, silloin kun asiakas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja.

Asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteen virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa havaittuaan virheen. Virhetilanteiden nopean selvittämisen turvaamiseksi Tulikivi suosittelee, että asiakas ilmoittaa virheestä välittömästi havaittuaan virheen.

Täyskivilaatoille on ominaista luontaiset värivaihtelut. Luonnonkivessä on sille ominaisia värivaihteluita ja lustoisuutta, eikä näitä pidetä tuotteen virheinä. Virheinä ei pidetä myöskään hiushalkeamia sekä pinnoitteessa olevia halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Hiertopinnat tehdään yksilöllisesti käsityönä ja sen laatua kuten muitakin takan pintoja (luonnonkivet, laatat, saumat yms.) arvioidaan kahden metrin katseluetäisyydeltä. Pinnoissa on materiaalista johtuvaa vaihtelua.

Tulikivi ei vastaa virheistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta tai käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa suositusta. Tulikivi vastaa välillisestä vahingosta vain, jos vahinko on aiheutunut Tulikiven huolimattomuudesta.

Asennustyön laadusta ja siinä ilmenneestä virheestä vastaa asennuksen suorittanut Tulikivi-uunimestari. 
Rajoitetun vuoden (1) takuun aikana Tulikivi toimittaa rikkoutuneen osan tilalle uuden, mutta takuu ei korvaa asennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Tilalle toimitettu osa ei jatka takuuta.

Toimitus ilman asennusta
Tulikivi-tuotemerkillä myytävistä kiertoilmatakoista ja kamiinoista, vuolukivi- ja keraamisista takkauuneista osa voidaan toimittaa ilman asennusta. Näille uuneille emme myönnä toimintatakuuta. Katso kohta Toimintatakuu. Ilman asennusta myydyille tuotteille takuu tulee voimaan toimituspäivästä alkaen. Tulikivi ei vastaa ulkopuolisen asentajan tekemistä asennusvirheistä, eikä virheellisen asennuksen vuoksi materiaaleille aiheutuneista vahingoista. Suosittelemme, että kaikki varaavat tulisijat asennetaan aina Tulikivi-uunimestarin toimesta.

Virheistä ilmoittaminen
Takuunalaisista virheistä on ilmoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluttua. Virheistä ilmoitettaessa tulee aina ilmoittaa tulisijan sarjanumero tai tilausnumero. Takuu ei kata virheitä, joita ei ole ilmoitettu Tulikivelle takuuajan kuluessa. Tulisijaa ei saa käyttää ennen kuin virhe on korjattu tai Tulikivi on antanut luvan tulisijan käyttöön.

Mikäli ilmoitettu virhe ei johdu Tulikiven tuotteesta tai Tulikivi-uunimestarin asentaman tulisijan virheellisestä asennustyöstä, vaan esimerkiksi väärin säädetystä ilmanvaihdosta, korvaa asiakas uunimestarin turhasta käynnistä aiheutuvat kulut Tulikiven lähettämän laskun mukaisesti.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus vedota tavarassa ostohetkellä olleeseen virheeseen kohtuullisen ajan kuluessa ostohetkestä lukien (kuluttajansuojalaki 5 luku 16 §).

Ylivoimainen este
Myyjä vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä silloin, kun velvollisuuden täyttämisen estää myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella ole voinut välttää, eikä voittaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia.

Tällaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, luonnonilmiötä, lakkoa, työsulkua, sotaa, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytystä, tuotantolaitteiston vaurioitumista ja tuonnin tai viennin rajoittamiseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä tai mer-kittävää materiaalipulaa, josta merkittävästä ja osapuolesta riippumattomasta syystä sopimuksen täyttyminen estyy tai kohtuuttomasti vaikeutuu (aiheuttaa kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia). Myyjän käyttämän alihankkijan
viivästys on vapauttamisperuste, jos se johtuu vastaavasta perusteista kuin edellä myyjän esteenä on lueteltu, eikä alihan-kintaa voida ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia suorittaa muualta.

Myyjän tulee viipymättä ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen ostajalle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen osapuolten on sovittava uudesta toimituksesta.

Tekninen neuvonta
Kaikissa neuvonta- ja takuuasioissa voit ottaa yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme vuolukivi ja keraamiset tuotteet puh. 0403 063 002 tai email tekninen.palvelu@tulikivi.fi ja saunatuotteet puh. 0403 063 005 tai email tulikivi@tulikivi.fi

Asiakas voi täyttää tuotetakuulomakkeen Tulikiven nettisivuilla osoitteessa https://warm.tulikivi.fi/tuotetakuu-takat-kiukaat.

Lämmitysala
Ilmoitetut tuotekohtaiset lämmitysalat ovat viitteellisiä. Lämmitysalalla tarkoitetaan yhtenäistä tilaa, joka täyttää nykyiset eristys- ja talotekniikkavaatimukset.


Tekniset muutokset
Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen Tulikivi pidättää oikeudet tuotteiden muutoksiin.

Lisätietoja
Toimitukseen, asennukseen ja takuisiin liittyvissä kysymyksissä voitte aina ottaa yhteyttä Tulikivi-myyjään.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina muun muassa kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaiset oikeudet ja takuu ei rajoita näitä oikeuksia.